اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

محمد تقی معین
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان
09177009537
عضو موظف


محمد جعفر یاقوت
رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام)
09173022433
عضو غیر موظف


حبیب بیگی 
نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
09173156436

عضو غیر موظف
اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس