اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

محمد تقی معین
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان
09177009537
عضو موظف، لیسانس حسابداری
متولد 1349/4/1
رزومه کاری


محمد جعفر یاقوت
رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام)
09173022433
عضو غیر موظف،لیسانس متالوژی
متولد 1347/5/9
رزومه کاری

حبیب بیگی 
نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
09173156436

عضو غیر موظف، لیسانس شیمی -پتروشیمی
متولد 1350/8/3
رزومه کاری
اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس