شماره حساب‌ها

خواهشمند است مبلغ پيش فاكتور را به يكي از حسابهاي فراگير مشروحه زير بنام شركت گچ ماشيني فارس واريز نماييد.

     شماره حساب یا کارت
بانك صنعت و معدن شعبه شیراز  شماره حساب جاری 0100025687004
بانك تجارت شعبه سیمان فارس  شماره حساب فراگیر 710045550
بانك تجارت شعبه سیمان فارس  شماره کارت 5314-9166-5399-6273
بانك ملـت شعبه جماران  شماره حساب فراگیر 17826444/83
بانك ملـت شعبه جماران  شماره کارت 5521-8431-3379-6104