آگهی مزایده عمومی

شرکت گچ ماشینی فارس در نظر دارد دستگاههای زیر را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.